Skip to main content

ANSVARIGHET

Salmonfarm har miljö-  och kvalitetscertifikat vilka styr verksamheten. Vi följer med lagarnas utveckling inom vår bransch samt konsumenternas behov och trender.

HÅLLBARHETSARBETE SALMONFARM

Salmonfarm har miljö- och kvalitetscertifikat vilka styr vår verksamhet. Vi följer med lagarnas utveckling i vår bransch och konsumenternas behov och trender. Vårt ansvarsarbete för miljön grundar sig på ikraftvarande lagstiftning, miljötillstånd och ett system som följer ISO-standarden.

Verksamhetens och produktionens kontinuerliga utveckling utgör också en del av vårt ansvarsarbete. Vårt mål är att fungera så effektivt och miljövänligt som möjligt. Som ett exempel kan nämnas att vi använder datorstyrd teknologi i fiskutfodringen, vilket gör att foderspillet minimeras. Vi använder foder som tillverkats av fisk som fångats i Östersjön. I och med det främjas Östersjöns näringskretslopp.

Inom livsmedelstillverkningen har vi satsat på utnyttjandet av hela fisken och automatisering. Idag tas fisken helt tillvara och ingen råvara går till spillo. Vattnet vi använder kommer från vår vattenreningsanläggning, där havsvatten renas till dricksvatten. Vi har också gjort mycket för att minska på vattenförbrukningen.

Genom framställningen av fiskmjöl och fiskolja är vi med och förbättrar Östersjöns tillstånd. Den råvara vi producerar säljs vidare till våra samarbetspartners, bland annat Raisioaqua, som förädlar vårt fiskmjöl och vår fiskolja till Baltic Blend Östersjöfoder.

Genom användning av vårt eget fiskmjöl istället för utländskt (vilket användes innan Salmonfarms fabriksinvestering 2015), kan vi minska Östersjöns näringsbelastning genom att cirkulera Östersjöns egna näringsämnen. Det här betyder i praktiken att finländarna nu kan äta Östersjön i bättre skick, en fisk i taget.

HÅLLBARHETSARBETETS MÅLSÄTTNING

Hållbarhet är av stor betydelse för våra kunder, speciellt för våra slutkunder (konsumenterna). Många gör aktiva val genom sitt köpbeteende. Vårt mål är att så långt som möjligt svara på kundernas önskemål genom t.ex. valet av hur och var fiskarna odlas, vad de matas med och hur våra värderingar syns i vår dagliga verksamhet.

FISKENS URSPRUNG

En betydande del av vår förädlade fisk kommer från vår egen uppfödning (fiskodling). Vi kan därmed på bästa sätt försäkra oss om fisk av en god kvalitet. Vi samarbetar också med andra företag, både finländska och utländska, som levererar fisk till oss. Våra samarbetspartners finns i östersjöområdet och i Norge. De viktigaste partnerskapen har vi med finländska, svenska, estniska och norska företag.

UTVECKLING

Under sin historia har vårt företag varit en pionjär i mycket. Vi har alltid investerat i ny teknologi och strävat efter att fungera som föregångare. Det är vår strävan även i fortsättningen.

CASE EXEMPEL

Åren 2015-2016 förverkligade vi Finlands första investering i en fiskmjölsfabrik. I dagsläget köper vi årligen ca 35 000 ton strömming och vassbuk (som har fångats i Östersjön), som förädlas till fiskmjöl och -olja. På detta sätt ersätts en betydande del av importerat fiskmjöl med inhemskt fiskmjöl.

Då odlad fisk inom Östersjöområdet matas med närfoder, bildas ett kretslopp av näringsämnen och Östersjön tillförs inte näringsämnen utifrån. Varje kilo fisk som uppfötts med vår samarbetspartner Raisioaquas Östersjöfoder, Baltic Blend, reducerar fosfor- och kvävebelastningen som tillförs Östersjön. Det här illustreras ovan i Raisioaquas bild (på finska).

KVALITET

En effektiv kylkedja försäkrar produkter av hög kvalitet till våra kunder. Leveranskedjan är ett av våra starka kunskapsområden och en kärnprocess som vi satsat på. Vi täcker hela processen från havet till kunden.

Kvalitet ger trivsamhet, motivation och effektivitet. Personalens kunnande är centralt då vi skapar förutsättningar för företagets framgång. Kundernas respons och utvecklingsförslag är viktiga för vår utvecklingsverksamhet.

Salmonfarm är bunden att följa lagstadgade krav och ständigt förbättrande enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 22000 standarderna.

CERTIFIKAT

Salmonfarm använder ISO 9001, ISO 14001 och FSSC 22000 standarder och certifikat. Närmare uppgifter om certifikaten hittar du på adressen: www.dnv.com

Oivahymy-rapporterna

Oiva är livsmedelsmyndigheternas publikationssystem för tillsynsresultat. Där kan man se resultaten av övervakningar gjorda av tillsynsmyndigheten för livsmedel. På Oivahymy.fi- sidorna kan du gå in och se på våra rapporter. De nyaste rapporterna offentliggörs omedelbart efter att de är klara.

» Bekanta dig med Salmonfarms Oiva-rapporter

» Bekanta dig med Nauvo Fish Oiva-rapporter