Skip to main content

HISTORIA

Familjen Liljeqvist började med fiskodling på 80-talet. Än idag utvecklar man företaget långsiktigt.

Företagets berättelse och tillväxt

Familjen Liljeqvist har haft en betydande roll i utvecklandet av Kasnäsudden. Familjen började med fiskodling i Hitis skärgård på 80-talet. I slutet av årtiondet (år 1989) köpte familjen en fiskförädlingsanläggning och gav företaget namnet Ab Salmonfarm Oy.

Företagsverksamheten har under åren utvidgats inom produktions-, livsmedels- och turismbranschen. De största investeringarna har varit byggandet av Kasnäs hotell (2000) och badinrättning (2005) samt byggandet av fiskmjölsfabriken år 2015.

Idag leder Wilhelm Liljeqvist företaget i andra generationen. Som ett familjeföretag utvecklar vi företaget långsiktigt.

HISTORIA

År 1983 grundade Jörgen Liljeqvist den första fiskodlingen och började odla regnbågslax.

Några år senare, 1989, köpte familjen Liljeqvist KWH Freeze Oy Ab och startade fiskförädlings och -foderverksamhet. Genom köpet stärktes företagets ställning inom branschen. Under de första åren utgjordes de viktigaste kunderna av storkök och pälsfarmsindustrin.

Under 1990-talet utvecklades företaget i jämn takt och regnbågslaxen blev den viktigaste produkten. Företaget utvidgades ytterligare 1995, då man beslöt att satsa på kallrökta och gravade produkter. Exporten till Sverige växte och man lyckades här nå en betydande marknadsandel med produkter av regnbågslax.

Under 2010-talet började en ny utvecklingsera då företagets nuvarande verkställande direktör, Wilhelm Liljeqvist, kom med i verksamheten och företagsledningen på heltid. Företaget förnyades och under åren 2012-2013 tog man i bruk ISO 9001, ISO 14001 och ISO 22000 standarderna i samband med en förnyad egenkontroll.

År 2015 lades grunden till en av de mest betydande investeringarna i företagets historia. Man gjorde då beslutet att bygga en fiskmjöls och fiskoljefabrik i Kasnäs. Investeringen var i storleksklassen 8 miljoner euro och skapade 15 nya arbetsplatser. För investeringen erhölls ca 3 miljoner euro i investeringsstöd (EU:s fiskerifond).

Åren 2016, 2017 och 2018 har med anledning av nyinvesteringen och goda marknadsomständigheter varit en tid av stor tillväxt.

SALMONFARM IDAG

Idag sysselsätter Salmonfarm 56 personer på heltid. Under säsongerna sysselsätter vi över 70 personer. I vår koncern (hotellverksamheten inberäknad) har vi ca 75 anställda och med säsongspersonalen inberäknad sysselsätts upp till 140 personer.

För år 2018 förutspår vi en omsättning på 30 miljoner euro för fiskverksamheten och ca 35 miljoner för hela koncernen.

DOTTERBOLAGET AB KASNÄSUDDEN OY – HISTORIA

Till vår koncern hör även dotterbolaget Ab Kasnäsudden Oy. Bolaget köptes år 1995 och vid köptillfället bestod det av en liten butik, en restaurang och båthamn.

Turismverksamheten har utvecklats mycket under åren. Bland annat anlades ett 30 rums hotell år 2000 och år 2005 öppnades ett badhus. Hem- och gästhamnen har utvidgats och likaså hotellet. Under årens lopp har den lilla båthamnen, byggts till en av skärgårdshavets populäraste hem- och gästhamnar med full service och 450 båtplatser.