Skip to main content

Ab Salmonfarm Oy dataskyddsbeskrivning

Registeransvarig

Ab Salmonfarm Oy (FO-nummer 0700980–9)

Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs

Telefonnummer: 02 521 0180 (växel)

E-post: info@salmonfarm.fi

Hemsidor: www.salmonfarm.fi

 

Kontaktperson

Ida Gustafsson, ekonomi- och personalchef

Ab Salmonfarm Oy
E-post: ida.gustafsson@salmonfarm.fi
Telefonnummer: 044 219 3959

 

Registrets namn

Salmonfarm kund- och företagsregister

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna

Kund- och företagsregistrets information används för att hantera, underhålla och utveckla kundrelationer, genomföra marknadsundersökningar, tillhandahålla och producera tjänster, affärsplanering och -utveckling samt till Ab Salmonfarm Oy:s kommunikation- och marknadsföring.

 

Registrets personkategorier samt datainnehåll och personuppgiftskategorier

Gällande företagskunder kommer följande information att finnas tillgänglig för Ab Salmonfarm Oy, om de har varit tillgängliga:

 • namn, adress, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer
 • kundsegment samt möjliga produkt- och tjänstebeskrivningar
 • antal anställda, omsättningsklass
 • information om användningen av tjänster: t.ex. användning av tjänster
 • kundrespons: kundtillfredsställe, kommentarer om registerhållarens tjänster samt annan information   som erhållits med kundens samtycke
 • eventuell information gällande fakturering- och indrivning

 

Gällande personkunder kommer följande information att finnas tillgänglig för Ab Salmonfarm Oy, om de har varit tillgängliga:

 • namn, födelsedatum, kön, modersmål, bosättningskommun och -land
 • kontakter till företag, utvecklingsprojekt eller organisationer
 • kontaktuppgifter (e-postadress, adress, telefonnummer, fax, e-faktura)
 • information gällande kundrespons och reklamationer
 • fakturor och deras betalningsstatus
 • offererade och genomförda tjänster
 • dokument och e-post som överlåtits av kunden
 • deltagande i Ab Salmonfarm Oy:s evenemang
 • marknadsföring och kundkommunikation samt information om när man varit i kontakt

 

Regelmässiga uppgiftskällor

Registret uppdateras under kundrelationen med information som fås och samlas in av kund. Företagsinformation samlas, lagras och uppdateras från Handelsregistret. Registerinformation samlas också in från företagens webbplatser, mottagna e-postmeddelanden, från blanketter som Ab Salmonfarm Oy och dess samarbetspartner samlar på webbplatser, samt information som samlas på olika kund-, handels- och marknadsföringsevenemang. Företags- och personuppgifter kan också samlas in, lagras och uppdateras från befolkningsregistercentralen och från andra register som tillhandahåller liknande tjänster.

 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Registeruppgifter kan delas ut inom organisationen samt till intressenter gällande evenemang. Dessutom överförs registeruppgifterna till den inom organisationen avsedda handläggaren av personuppgifter. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES. En tredje part har endast tillgång till information för underhåll av system. Av tredje parter krävs konfidentialitet och användningsrätten till uppgifterna överlämnas ej.

Gällande företagsuppgifter kan uppgifter i enlighet med Handelsregistret överlämnas. Uppgifter såsom företagsnamn och kontaktuppgifter, FO-nummer, hemort och -kommun, post- och besöksadress, samt övriga kontaktuppgifter, huvudbransch och företagsform. Uppgifterna i registret kan överlåtas vidare på uppdrag av registerhållaren för betalningsrörelse, behandling av information samt av andra jämförbara orsaker.

Ab Salmonfarm Oy har rätt att använda och överlåta registrerade adressuppgifter till direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, samt för marknads- och opinionsundersökningar såvida kunden inte nekar detta. Förbud kan upprättas genom att kontakta registerhållaren.

 

Principer för skyddet av registret

Uppgifterna bevaras under beskydd. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom passagekontroll samt med hjälp av andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter. Obehörig tillgång förhindras också med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast den registeransvarige och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Användarna har tystnadsplikt.

Informationen förvaras på en nätverksserver som är skyddad och avsedd för Ab Salmonfarm Oy:s personal.

 

Den registrerades rättigheter

En person som finns i registret har bland annat rätt att:

 • begära tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne själv
 • erhålla information om förvaringstiden för uppgifterna eller grunden för den
 • be om korrigering eller radering
 • be om begränsad hantering av uppgifterna i fråga eller motsätta sig hantering av uppgifterna
 • överföra uppgifterna från ett system till ett annat
 • återkalla sitt samtycke, när hanteringen av uppgifterna baserar sig på samtycke
 • få veta om givandet av personuppgifterna är lagstadgat eller baserar sej på ett avtal eller fordras för ingående av avtal, samt om den registrerade måste ge dessa uppgifter och vilka följderna är, om uppgifterna inte ges
 • anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Förfrågningar skall göras skriftligen och adresseras till registerhållaren via e-post till tiedustelut@kasnas.com eller per post till: Ida Gustafsson Ab Salmonfarm Oy, Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs